Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119, s.1), zwane potocznie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Poniżej znajdują się wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ITKony Konrad Kostrzewa.

Administrator danych osobowych

ITKony Konrad Kostrzewa z siedzibą przy ulicy Czarnieckiego 116 05-200 Czarna; dok@itkony.pl tel. 570 443 644

Dane kontaktowe Inspektora  ochrony danych

Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail:iod@itkony.pl

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub usług polegających na naprawie, konfiguracji, testach sprzętu komputerowego, smartfonów, tabletów drukarek oraz innych peryferii komputerowych, instalacji oprogramowania. Cel przetwarzania danych będzie realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c RODO.

Sposób przetwarzania danych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji usług.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych  na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń związanych z wykonywanymi usługami oraz przez okres konieczny i niezbędny – w świetle przepisów prawa – dla prawidłowego rozliczenia usługi.

Przysługujące Pani/Panu prawa, w tym prawo do sprzeciwu

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych.

Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.