Regulamin serwisu ITKony

1. SŁOWNIK


1. Serwis – firma ITKony Konrad Kostrzewa zarejestrowana w Czarnej przy ul. Czarnieckiego 116 NIP 1251446662 z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 116 05-200 Czarna, zwana dalej ITKony.
2. Klient – osoba lub firma zgłaszająca sprzęt do naprawy.
3. Usługa Serwisowa – usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na sprzęcie lub oprogramowaniu Klienta.
4. Dowód przyjęcia sprzętu do naprawy – dokument potwierdzający przyjęcie od Klienta sprzętu do Serwisu, będący jednocześnie zleceniem Usługi Serwisowej.
5. Protokół po naprawie – dokument zawierający informację o naprawie i jej kosztach, będący równocześnie dowodem wydania sprzętu Klientowi.
6. Formularz Zgłoszenia – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający zlecenie Usługi Serwisowej na odległość.
7. Gwarancja – Zobowiązanie gwaranta (w tym przypadku Serwisu) odnośnie usługi w stosunku do Klienta, w szczególności do naprawy, wymiany, zwrotu należności bądź zapewnienia innych usług w przypadku, kiedy urządzenie nie wykazuje właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
8. Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością lub nienależytym wykonaniem usługi, poprzez żądanie ponownej naprawy lub zwrotu całości bądź części zapłaconej kwoty.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez ITKony.
2. Każdy Klient oddający sprzęt do Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3. Zlecenie przez Klienta Usługi Serwisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności informowania o tym Klientów.
5. Akceptując regulamin Serwisu, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tj.:Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz Klauzula informacyjna RODO w ITKony.
3. PRZYJĘCIE DO SERWISU
1. Zlecenie usługi serwisowej odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, pocztę mailową lub kontakt telefoniczny poprzez zgłoszenie usterki i dostarczenie sprzętu, którego usterka dotyczy drogą wysyłkową na adres serwisu ITKony Konrad Kostrzewa ul. Czarnieckiego 116 05-200 Czarna. Przesyłając formularz, klient wyraża zgodę na rozpoczęcie naprawy i akceptuje regulamin Serwisu. Przesyłkę można dostarczyć dowolnym kurierem na adres firmy ITKony. Koszt przesyłki pokrywa nadawca.
2. Możliwe jest również zlecenie naprawy osobiście. W tym celu należy dostarczyć sprzęt, którego usterka dotyczy, na adres: ITKony Konrad Kostrzewa ul. Czarnieckiego 116 05-200 Czarna.
3. Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu do serwisu jest wydanie dowodu przyjęcia sprzętu do naprawy. Podpisując kopię dowodu przyjęcia sprzętu do naprawy wyraża zgodę na rozpoczęcie naprawy (czynności serwisowych) i akceptuje regulamin serwisu. Dowodu przyjęcia sprzętu do naprawy jest jednocześnie jedynym dokumentem uprawniającym klienta do odbioru sprzętu.
4. Za zabezpieczenie i właściwe spakowania wysyłanego sprzętu odpowiada klient. W celu ochrony przed konsekwencjami uszkodzenia sprzętu w czasie transportu, zaleca się stosowanie oryginalnych opakowań i ubezpieczanie przesyłek na pełną wartość wysyłanych przedmiotów.
5. Serwis może odmówić wykonania usługi serwisowej w przypadku:
• – złego stanu technicznego sprzętu,
• – braku części,
• – gdy koszt naprawy przekracza wartość sprzętu,
• – braku akceptacji regulaminu.


4. PRZEBIEG USŁUGI SERWISOWEJ


1. Serwis zobowiązany jest do świadczenia usług z najwyższą starannością i w możliwie najkrótszym czasie.
2. Za wykonane usługi serwis pobiera opłaty zgodnie z cennikiem lub wyceną dokonaną podczas diagnozy.
3. Podawane przy przyjęciu czas i koszt napraw mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Dopiero po wykonaniu pełnej diagnozy możliwe jest określenie dokładnego czasu i kosztów naprawy. Każda zmiana kosztów i konieczność wykonania dodatkowych usług musi być zaakceptowana przez klienta przed wykonaniem dalszych czynności.
4. Diagnoza sprzętu wykonywana jest bezpłatnie, chyba że charakter usterki wymaga już na wstępie wykonania złożonych czynności lub trwałego modyfikacji sprzętu. Klient musi wówczas zaakceptować ryzyko poniesienia przedstawionych kosztów, nawet w przypadku nieudanej próby naprawy.
5. Serwis dokonuje napraw wyłącznie usterek zgłaszanych przez klienta. Jeśli usunięcie zgłaszanej usterki jest niewystarczające do prawidłowego działania sprzętu, serwis przedstawi warunki i koszty kompleksowej naprawy, a w przypadku braku ich akceptacji, serwis może odmówić wykonania usługi.
6. Naprawy realizowane są w kolejności zgłoszeń.
7. Obowiązkiem każdego użytkownika sprzętu jest zabezpieczenie swoich danych przed oddaniem sprzętu do serwisu poprzez wykonanie kopii bezpieczeństwa. serwis nie ingeruje w dane klienta, ale też nie ponosi odpowiedzialności za dane, które przy awariach sprzętu łatwo mogą ulec uszkodzeniu lub utracie.
8. Na życzenie klienta serwis może dokonać zabezpieczenia wskazanych danych, ale traktowane jest to jako osobna odpłatna usługa. Na jakość kopiowanych danych serwis również nie ma wpływu i nie gwarantuje ich poprawności. Dane mogą być uszkodzone lub niekompletne.
9. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu, serwis zastrzega sobie prawo do wydania nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennej charakterystyce bądź trochę innych objawach usterki. Jest to naturalny efekt podejmowanych prób napraw związanych często z wymianą elementów, regeneracją układów elektronicznych, zmianami w oprogramowaniu itp.
10. Podczas próby naprawy i diagnozy, stan sprzętu może ulec pogorszeniu, nie wynikającego z działania umyślnego, a wynikającego z procesu naprawy.
11. Wymienione części nie podlegają zwrotowi, a uszkodzone elementy poddawane są utylizacji.


5. WYDANIE Z SERWISU


1. Sprzęt wydawany jest wyłącznie na podstawie okazanego dowód przyjęcia sprzętu do naprawy, który musi być zwrócony serwisowi. W przypadku braku dowód przyjęcia sprzętu do naprawy, serwis może odmówić wydania sprzętu lub zażądać od klienta weryfikacji na podstawie danych zawartych w dowodzie przyjęcia sprzętu do naprawy.
2. Sprzęt może zostać wydany klientowi dopiero po uiszczeniu wszelkich należności za wykonaną usługą serwisową.
3. Serwisy zlecane na odległość będą domyślnie odsyłane firmą kurierską na koszt klienta pod adres wskazany na formularzu zgłoszenia. Koszt przesyłki doliczony będzie do faktury za naprawę.
4. W przypadku braku odbioru sprzętu z serwisu, po upływie dwóch tygodni od momentu przekazania klientowi informacji o zakończeniu naprawy, serwis zaczyna naliczać opłatę za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5zł za każdy dzień przechowywania sprzętu w serwisie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia wspomnianej opłaty. Po upływie 6 miesięcy od daty zakończenie zlecenia serwisowego sprzęt przechodzi na własność serwisu na okoliczność pokrycia kosztów naprawy i przechowywania sprzętu.
5. Jeśli klient nie widzi potrzeby odbierania nie naprawionego sprzętu, a chce uniknąć opłaty za przechowywanie towaru, może złożyć oświadczenie w formie pisemnej o zrzeczeniu się praw do posiadanego sprzętu. Serwis będzie mógł wtedy przekazać urządzenie do utylizacji lub wykorzystać jego elementy do naprawy innych sprzętów.
6. Wzór oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dysponowania sprzętem na rzecz serwisu ITKony stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.


6. GWARANCJA I REKLAMACJE


1. Na wszelkie wykonane usługi serwis udziela standardowo 3-miesięcznej gwarancji. W indywidualnych przypadkach serwis zastrzega sobie prawo określenia innych warunków gwarancji.
2. Serwis udziela gwarancji tylko na wykonaną usługę i części wymienione w zakresie tej usługi. Serwis nie przyjmuje reklamacji związanych z usterkami nie zgłaszanymi przez klientów podczas przyjęcia do serwisu.
3. Części montowane w serwisie podlegają gwarancji udzielanej bezpośrednio przez dostawców i producentów części. Czas trwania gwarancji jest w tym przypadku zróżnicowany dla poszczególnych części i przedstawiany jest klientowi razem z ofertą naprawy.
4. System operacyjny jak i oprogramowanie nie są objęte zakresem gwarancji, z tego względu, że każdy użytkownik może dokonywać dowolnych zmian w swoim systemie i instalować dowolne oprogramowanie, za działanie których serwis nie odpowiada.
5. W celu zgłoszenia reklamacji, należy dostarczyć sprzęt do serwisu (osobiście lub kurierem) wraz z numerem zlecenia lub danymi osoby, na które zlecenie było zgłaszane oraz dokładnym opisem usterki.
6. Decyzje w sprawie reklamacji podejmowane są w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, serwis zobowiązany jest do usunięcia usterki na swój koszt lub zwrotu należności za usługę, jeśli naprawa w obliczu okaże się niemożliwa.
7. Serwis jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w następujących przypadkach:
• – używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem,
• – uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji w urządzenie osób trzecich,
• – dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji,
• – uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na działanie urządzenia,
• – kontaktu urządzenia z cieczą,
• – uszkodzeń wynikłych z braku należytej dbałości o sprzęt, w tym złego przechowywania lub braku odpowiedniej konserwacji.


Załącznik:


Wzór „Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dysponowania sprzętem na rzecz serwisu ITKony”

Miejscowość dnia data
Imię Nazwisko
Adres
Telefon

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dysponowania sprzętem na rzecz serwisu ITKony
Ja niżej podpisany …………………………………….. oświadczam, że zrzekam się prawa do dysponowania sprzętem marki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. na rzecz ITKony Konrad Kostrzewa z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 116 05-200 Czarna. Jednocześnie przekazuje sprzęt na rzecz tego serwisu nieodpłatnie do utylizacji lub ponownego wykorzystania w części lub w całości.

Zrzekam się prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu na rzecz ITKony.


Czytelny podpis